Inför en läsgaranti

Nu har vi fått nog! Inför en läsgaranti.

Rapporter om hur svenska barn läser sämre och sämre duggar tätt. Nu senast kunde vi läsa i Pirls, en internationell kunskapsmätning som görs vart femte år i läsförståelse och attityder till läsning hos årskurs 4, att läsförmågan hos svenska tioåringar har försämrats de senaste fem åren. Och skolminister Lotta Edholm varnar för analfabetism i Sverige om trenden inte bryts. Det är framförallt barn med mindre hemresurser och som inte talar svenska i hemmet som presterar sämre.

När kan man förvänta sig att barn ska kunna läsa? Hur gamla är de då de knäcker läskoden?

Det är såklart varierande men många har gjort det redan i fyra- till femårsåldern. Några  får kämpa och behöver extra stöd i skolan av sin lärare och i vissa fall speciallärare.

Att hemmiljön spelar stor roll gör skolans uppdrag än viktigare. Skolan ska kompensera för de elever som bor i hem med väldigt lite litteratur på svenska.

Liberalerna vill införa en läsgaranti - med specifikt uppdrag att knäcka läskoden under årskurs 1.

Detta föreslog vi i Grundskolenämnden redan innan Sveriges resultat i Pirls var känt för oss. Vi menar att barn i den vanliga grundskolan har förutsättningar att knäcka läskoden, om de bara får rätt stöd. Även barn med dyslexi eller andra hinder kan med hjälp komma mycket långt. Det är en målsättnig som går att nå även för de som behöver kämpa lite mer. Med stöd, speciallärare och fokus på att utveckla den så viktiga läsförmågan kommer fler lyckas än idag. Exempel från skolor i Sverige som den i Hammarkullen i Göteborg visar att det är fullt möjligt även med elever i utanförskapsområden.

Det är värt varenda minuts extra undervisning. För utan att kunna läsa riskerar resten av skolgången bli högst problematisk. Hur ska man kunna fatta vad det är som ska räknas ut i matteboken om man inte kan läsa och förstå vad det är för något som ska räknas ut?

Det kommer troligen krävas ekonomiska resurser för att säkerställa att alla barn verkligen kan läsa senast efter årskurs 1. Dels i form av att det dagliga arbetet för lärare ska förbättras. Lärare måste lägga mer av sin tid på elevernas undervisning med det för- och efterarbete som krävs, inte hålla på med onödig administration eller byta glödlampor. Sedan måste rätt stöd sättas in, snabbt. Speciallärare med fokus på just läsning behövs.

Det kostar, men är ingen kostnad utan en investering. Vi är helt säkra på att de extra resurser som krävs för att införa denna garanti betalar sig dubbelt upp då eleverna behöver mindre stöd längre fram.

Ungefär var fjärde elev i årskurs nio från Örebro kommuns grundskolor kan idag inte söka in till gymnasiet eftersom deras betyg inte räcker. Med ett målinriktat arbete med att höja läsförmågan hos de yngre barnen kommer den siffran förbättras radikalt, även om det kommer ta tid. Att vända den trend som går åt fel i Örebro kommun håll tar tid och Liberalerna anser att vi måste agera nu.

Läsgarantin är inte bara ett löfte om bättre utbildning, det är också ett löfte om frihet. Att kunna läsa och skriva är grundläggande för att kunna utforska världen, uttrycka sina åsikter och göra informerade val och senare i livet kunna ha möjlighet att välja yrkesbana. Som liberaler anser vi att varje barn förtjänar samma chans att lyckas och att varje individ har rätt att utöva denna frihet.

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Lena Hansson, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Grundskolenämnden