Patrik Jämtvall

Patrik Jämtvall (L) Talesperson samhällsbyggnad

Om mig

Patrik Jämtvall

Älskar Örebro och mötet med örebroarna! 

Jag  vill värna ditt och alla andra örebroares inflytande i kommunen. Dagligen brister det i dialogen till näringsliv, föreningsliv och medborgare. Så vill inte jag att det ska fortsätta.

Etos, patos och logos

Jag är en brinnande engagerad person med en förkärlek till att rätt ska vara rätt. Jag är gift med Pernilla och vi har tvillingkillar på 9 år. Vi är en idrottande familj med stort engagemang i civilsamhälle och föreningsliv.

Underhåll och service

Jag tycker man ska fokusera på att ta hand om det man har före man skapar nytt. Underhåll är vår viktigaste prioritet före icke nödvändiga nyinvesteringar. Infrastrukturen skall byggas ut och skapa bättre flöden i trafiken när staden växer. Men den senaste tidens mest galna idé, att bygga ett snabbusstråk i innerstaden för att på teoretisk nivå tro att man kommer minska biltrafiken, är en ren katastrof för kommunen.

Nej till BRT! Utveckla befintlig kollektivtrafik

Utöver att innerstaden påverkas negativt saknas en fungerande helhetssyn. På landsbygden minskas möjligheten att resa kollektivt, linjer tas bort och Flextrafiken läggs ner. Beslut ska baseras på välgrundad fakta och inte av politisk fåfänga. Jag jobbar inom näringslivet med liknande frågor som jag politisk ansvarar för. Det tror jag skapar långsiktig trovärdighet för att de politiska besluten jag fattar är de bästa. Örebro kommun ska utvecklas, inte avvecklas.

Trafiksituationen är ohållbar i Örebro

Ständiga ombyggnationer skapar frustration, kaos och ökad risk för olyckor. Oskyddade trafikanter möter både bilar och lastbilar som tvingas genom villaområden, ofta i för hög fart. Vi vill införa en ny hållbar plan där åtgärder prioriteras för örebroarnas bästa. Vi exkluderar varken cyklister, bilister, gångare eller annat i vår plan för Örebro kommun.

Underhåll skapar trygghet

Örebro kommun ligger efter med underhåll. Vi satsar på ökat underhåll istället för skrytbyggen.

Belysning ska bara fungera

Parker, gångstråk och cykelbanor är platser där belysningen inte fungerar i Örebro. Det skapar otrygghet och måste åtgärdas omgående.

Fler fritidsgårdar behövs

Vi behöver fler fritidsgårdar för fler trygga platser för ungdomar att mötas. En plats som är trygg för våra flickor är en plats som är trygg för alla våra ungdomar.

Stadsplanering inkluderar landsbygden

Stadsplaneringen av Örebro kommun är inte tillräckligt långsiktig och lämnar landsbygden utanför. Helhetsbilden saknas. Vi vill införa en ny, långsiktig infrastrukturstrategi där både landsbygd och stad, bilar, cyklar, gående, tåg och bussar ingår.

Superbussar är fel för Örebro kommun

Även om folkomröstningen om BRT ännu inte genomförts behöver vi säkerställa örebroarnas rätt till en kaosfri trafikmiljö. Vi vill prioritera en bred kollektivtrafik för alla i hela Örebro kommun.

Bygg nya hallar och utveckla hela Eyraområdet

Vi har för få idrottshallar i Örebro i förhållande till befolkningsmängd och den aktivitet som föreningar skapar. Vi vill bygga fler. Vi vill också bygga ihop Idrottshuset, Behrn Arena och Bandyhallen.

Vi vill se en skyndsam utredning av möjligheterna och bjuda in näringslivet och föreningar i detta.