Inskränk inte rättigheter enligt LSS!

Pia Delin (L) Ordförande Liberalerna Örebro kommun Ledamot Funktionsstödsnämnden

En studie vid Maria Cederschiöld högskola visar att det i nästan alla kommuner finns riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som begränsar lagstadgade rättigheter för de personer som har rätt till insatserna. Detta bekymrar mig mycket. Kan det vara något som förekommer i Örebro kommun?

Studien som genomförts av docent Ola Segnestam Larsson och professor Magnus Tideman syftade till att följa upp rapporten "Riktlinjer - till hjälp eller stjälp?" som Länsstyrelsen genomförde år 2006 på uppdrag av regeringen. Studien visar att flera kommuner har egna begränsade riktlinjer och även mer specificerade. 65% av kommunerna har idag riktlinjer för hur de bedömer ansökningar jämfört med 44% år 2006. Endast 6% av kommunerna idag är helt fria från begränsningar. Att detta får förekomma måste vara ett lagbrott då LSS är en lag som borde följas av kommunerna. På detta sätt så inskränker kommunerna den lagstadgade rätten till insatser inom LSS-lagen. Länsstyrelsen noterade att "helt oacceptabla" lokala skillnader skapats.

Då Liberalerna är LSS-lagens "moder" kan vi aldrig acceptera att kommuner, för att spara pengar, gör dessa inskränkningar. Hur de styrande partierna i Örebro kommun ser på detta har vi ingen aning om. Men man kan ju ana att det bakom alla besparingar, inom de senaste åtta åren inom Funktionsstödsområdet, kanske ligger någon tanke på att spara genom att inte ge de sökande inom LSS-området allt det stöd som de inom lagen har rätt till.

Pia Delin (L)
Ledamot Funktionsstödsnämnden Örebro kommun