Alla föräldrar som har behov av barnomsorg ska erbjudas det i Örebro!

Alla föräldrar som har behov av barnomsorg ska erbjudas det i Örebro!

Örebro har ett behov av ytterligare drygt 40 platser till föräldrar som önskar barnomsorg på kvällar och helger och som inte erbjuds denna lagstadgade service.

Idag har 100 barn omsorg på kvällar och helger där kommunen och fristående verksamheter ombesörjer omsorg för femtio barn vardera. Verksamheterna är idag fulla och kan inte ta fler barn. De barn som får omsorg på kvällstid är under dagtid först på den förskola eller fritidshem som oftast ligger i anslutning till hemmet. Sedan träder omsorg på kvällen in. De barn som får omsorg av kommunen skjutsas då till Västerpark efter kl. 17:30 medan de fristående ofta ger barnen omsorgen på kvällstid i barnets hem.

Utifrån det utökade behovet av barnomsorg på kvällstid och helger, har en fristående verksamhet inkommit med en ansökan till förskolenämnden om att utöka antalet platser med barnomsorg på kvällstid och helger, från 40 barn som de har idag till att omfatta upp till 100 barn. På förskolenämndens sammanträde i mars, beslutades att inte bifalla ansökan. Liberalerna reserverade sig. Som skäl att inte bifalla ansökan, angavs att verksamheten inte uppfyller skollagens krav på social gemenskap, gruppsammansättning och ändamålsenliga lokaler.

Det stämmer inte.

Skollagen anger att omsorg på kvällar kan erbjudas i hemmet och att kraven på social gemenskap, gruppsammansättning och ändamålsenliga lokaler inte gäller för barnomsorg på kvällstid. Barnen i fråga får ovanstående krav tillgodosedda på förskolan eller fritidshemmet på dagtid.

Nu vill de styrande utöka antalet platser för barn i behov av omsorg på kvällar i kommunal regi och fasa ut de fristående aktörerna. Den ståndpunkten delar inte vi liberaler. Dessutom är utökningen av den kommunala verksamheten inte i hamn och på plats nu! Vi vet inte när. Vi hävdar att beslutet att avslå ansökan är felaktig, då det leder till att föräldrar inte erbjuds den barnomsorg de har rätt till.

Vi vill att nämnden river upp beslutet att inte godkänna ansökan från fristående verksamhet och att en utökning av barnomsorgsplatser sker skyndsamt så föräldrar inte hindras från att arbeta och studera. Behoven av barnomsorg ska lösas, bra alternativ finns. Det är illa att den politiska inriktningen blir ett hinder för detta!

Lena Hansson, Liberalerna Örebro kommun
Grundskolenämnden

Louice Bäckman Johansson, Liberalerna Örebro kommun
Förskolenämnden

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor