Äntligen utsövda föräldrar?

Anders Karlsson, Pia Delin och Dennis Junge

Nu ska föräldrar till funktionsnedsatta barn äntligen får känna sig utsövda och få utöva föräldraskap i stället för föräldrar som behöver ägna all sin tid åt assistansliknande insatser. Färre barn behöver bo utanför hemmet.

Den 26 maj överlämnade utredaren Fredrik Malmberg sitt betänkande Stärk rätt till personlig assistans för stöd till egenvård, vid tillsyn samt för barn till socialminister Lena Hallengren. Liberalerna har genom Bengt Eliasson arbetat hårt för att få igenom detta. Utredningen lämnar förslag som innebär att fler ska få rätt till personlig assistans för motiverande eller vägledande stöd samt stöd för att förebygga vissa beteenden och minska risken för skada till följd av sådana beteenden. Vidare lämnas förslag som ska ge förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser och stärkt personlig assistans för barn.

Att detta inte fungerat tidigare har motverkat Sveriges funktionshinderpolitiska mål om full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Föräldrar till funktionsnedsatta barn har varit tvungna att gå ner i arbetstid och kanske till och med fått sluta arbeta för att ta hand om sitt barn som haft behov av sondmatning mm. Med denna utredning vill man öka antalet situationer som ska ge rätt till assistans. Antalet mottagare av assistansersättning har minskat över tid och hälften utgörs av barn. Rättssäkerheten har varit bristande för barn. Detta ska säkerställas genom förslaget.

Assistansanvändare ska genom förslaget få ökade möjligheten till att leva sitt liv på samma villkor som andra. Man får ökade möjligheter att få bo kvar i sin bostad och delta i samhällslivet. Det blir bättre patientsäkerhet, ökad patientmedverkan och en större trygghet. För anhöriga blir det obetalda arbetet betalt och arbetsutbuden blir fler.

Nu skickas förslaget ut på remiss. Liberalerna fortsätter sitt arbete med att förstärka LSS lagen så att lagen blir som den var tänkt från början när den genomfördes. Vi får verkligen hoppas att denna förändring i lagen går igenom i Riksdagen när beslutet ska tas.

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Anders Karlsson (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden

Dennis Junge (L)
Ersättare i Programnämnd Social Välfärd