Återremissyrkande Törsjö

Törsjö

Örebro tisdag 18 april 2023

Återremissyrkande

Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 575/2023

Godkännande av detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 mfl 

Liberalerna har i både Bygg och Miljönämnden och Kommunstyrelsen framfört frågor och åsikter om ärendet och handlingar som ligger till grund för syftet att ändra detaljplan, för att bygga en kombiterminal på området.

Det handlar om flera samlande negativa samrådssvar, bristande kommunikation samt närliggande bostadsområden och dess invånares förändrade bostadsmiljö. Det saknas till exempel tydlighet i konsekvens och kompensation.  

Kommunens övergripande ansvar är att förvalta allt i kommunens hägn. Det gäller så väl boendemiljöer, infrastrukturer, jordbruksmark och miljöpåverkan. Rätt plats för rätt sak gäller.

Liberalerna delar behovet av både starkt näringsliv, arbetsplatser, infrastruktur därför är vi måna om att kommunen erbjudit rätt plats för kombiterminalen. Vi ser gärna en kombiterminal i Örebro men att den inte placeras i ett sådant blandat område som Törsjö.

Liberalerna vill se om det finns andra markområden som har bättre förutsättningar för järnväg och tung trafik. Liberalerna vill utreda om det finns ett bättre förslag som inte samlar så många negativa åsikter från remissinstanser.

Liberalerna yrkar därför på återremiss av ärendet för få svar på:
  • Finns det andra områden att erbjuda för byggnation av en kombiterminal?
  • Tydliggöra vilka konsekvenser som drabbar boende i närheten av detaljplanen, samt utreda möjligheterna samt kostnaderna för att kunna kompensera berörda fastighetsägare.
  • Tydliggöra miljöpåverkan av ytterligare industrimark i Törsjö.
  • Ta ännu en samrådsrunda för att utreda tidigare negativa samrådskommentarer.

 

Faller återremissyrkandet så yrkar Liberaler, i avsaknad av viktiga svar på våra frågor, avslag på ärendet. Samt reserverar sig till förmån för vårt avslagsyrkande.
 

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp