Att lägga locket på är ett hot mot demokratin!

Patrik Jämtvall

Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och ansvaret att förvalta våra gemensamma skattemedel är en ynnest. Jag blev politiker då jag vill ta ansvar och göra gott för varje individ i Örebro. De mål jag är med och beslutar om ska leverera resultat genom duktiga tjänstemän och de ska gynna ett arbetsklimat som lockar till idéer och skapar förutsättningar till utveckling av individen, verksamheten, staden och kommunen.

För att kunna göra detta krävs relevanta underlag. Jag upplever dock att underlaget många gånger är skräddarsytt eller justerat för att passa en specifik situation. Det finns ibland en försiktighet att skriva fram verkligheten eftersom den kan vara besvärlig för vissa. Gör man det som tjänsteman riskerar man själv att bli tilltufsad.

Detta är problematisk. Vi politiker måste ha en vilja att få fram sanningen och även uppmuntra till detta även om det inte är bekvämt. Då skapas inga överraskningar och vi kan ha en större kontroll på våra beslut och att de ger rätt resultat.

När vi bygger fram Örebro ska det ske i en arbetsmiljö i världsklass. Tyvärr har vi idag inte nått dit inom Tekniska förvaltningen utan vi har i stället närmast en fullskalig kris. Fokus har många gånger varit på att chefer slutar, men jag skulle vilja flytta fokus till de operativa tjänstemännen. Vi har stor omsättning av kompetenta medarbetare. De senaste tre åren har alldeles för många medarbetare slutat för att det ska vara hållbart och tendensen i nöjdheten hos medarbetarna sjunker.

Varför är det så? Jag tror att man alltför ofta undviker att ta tag i uppkomna utmaningar då man tror saker löser sig, det är bara en fråga om tid. Så är det självfallet inte. Problem skall lösas direkt. Kraftfulla åtgärder skall sättas in och man ska försäkra sig om att det inte sker igen.

Gång på gång möter jag en ovilja att lyfta på locket och kolla vad som finns i burken. Jag menar att det skulle vara så mycket enklare att kolla på innehållet i burken och se utmaningen som finns där. Flertalet gånger har media uppmärksammat problem inom Tekniska förvaltningen. Vid varje tillfälle som jag själv försökt och försöker lyfta dessa frågor ska det tystas ner. Man vill inte veta, man orkar inte, det är inte vår sak, det är någon annan som skall ta i detta.

Nej säger jag! Det är vi politiker som har det yttersta ansvaret att synliggöra och åtgärda dessa problem. Speciellt när det gått så långt som nu med hotad dricksvattenförsörjning, hotad kompetensförsörjning, arbetsmiljöanmälningar, visselblåsningar som juridik/HR-avdelningen avfärdar, kränkande särbehandlingsanmälningar, sjukskrivningar på grund av utbrändhet och en tysthetskultur som är extremt utbredd.

Det får vara nog nu! De anställda på kommunen förtjänar bättre och jag menar att det brister i ledning och styrning, från oss i politiken till högre chefsnivå. Den politiska ledningen döljer detta effektivt genom att information inte kommer fram till oss i nämnderna. Organisatoriska problem läggs det också lock på.

Min JO-anmälan baseras på det jag just nämnt. Jag har alltför många gånger mötts av den så kallade generella sekretessen. Det finns dock inte möjlighet rent juridiskt att påkalla generell sekretess. Skaderekvisit skall uppfyllas i varje enskilt fall. Att lägga locket på är ett hot mot demokratin, offentlighetsprincipen och ytterst grundlagen.

En del kanske uppfattar mig som nitisk och besvärlig men rätt skall vara rätt. Om de styrande från S, KD och C inte tar tag i problemen kommer jag fortsätta skaka om dem. Vi måste ha ett transparent sätt att styra och vi måste säkra en arbetsmiljö i världsklass. På så sätt skapar vi ett bra Örebro - för medarbetarna, för medborgarna och för näringslivet.

Patrik Jämtvall (L)
Oppositionsledare 2:e vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad