Pressmeddelande 2020-10-13

Karolina Wallström kommunalråd Liberalerna Örebro kommun: 

– I kristider vill vi satsa på skola och omsorg. Därför gör vi få satsningar och stora effektiviseringar!

– Vi gör i princip tre satsningar. Vi har aldrig satsat så lite, är det krisår så är det. De går alla till att värna det nödvändigaste i välfärdsuppdraget. En satsning innebär både effektiviseringar och en resursförstärkning. Vi måste nu göra den viktiga omställning som behövs för att inte fortsätta leva över våra tillgångar, säger kommunalråd Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun.

– Det blir inga generella effektiviseringar på ramen för verksamhetsområdena Barn- och utbildning och Social välfärd. Endast några riktade på verksamheter som pausas eller avvecklas då de inte är nödvändiga eller lagstyrda. Främst sker våra effektiviseringar på central förvaltning och samhällsbyggnad. Det sker genom att pausa projekt/verksamhet, avveckla delar av styrkedja och organisation samt genom att lägga ut verksamhet på näringsliv och civilsamhället. Där handlar det om verksamhet som görs både bättre och mer effektivt av andra, säger Karolina Wallström och fortsätter:

– Våra tre satsningar är skola och omsorg samt en kraftig översyn och bantning av den kommunala organisationen.

Satsningar 

 1. Skolan
  I åratal har eleverna fått betala behovet av besparingar. Minskad elevpeng har inneburit mindre resurser in i klassrummet. Undervisningen har påverkats och det har också morgondagens samhällsbärare. Vi måste flytta resurserna längst fram för allas vår framtid. Barn och elever har olika behov och de mår allt sämre eftersom vi i stora delar misslyckats med att möta deras behov. Liberalerna satsar därför mer på elevhälsan. Alla barn går i skolan i Sverige, alldeles oavsett utmaningar så måste skolan kunna stötta och kompensera. Det är också viktigt att i god tid förbereda eleverna på deras framtida möjligheter. Dels för att undvika felval och avhopp men också för att minska känslan av misslyckande. Det ligger mycket oro och lidande att känna sig utanför. Därför satsar Liberalerna på utökad och tidigare studie- och yrkesvägledning.
 2. De mest utsatt och äldre
  I svåra tider måste vi se till att de som har de största utmaningarna i vårt samhälle garanteras en grund. Liberalerna avsätter därför mer resurser till LSS. De årsrika är också en grupp som ska garanteras en värdig välfärd. Vi tror att vårdboendena är den bästa formen att möta äldres behov, från omvårdnad till social trygghet. De som känner sig otrygga och rädda är inte fria. Liberalerna satsar därför på trygghetsanpassningar i miljöer och med tidigt uppsökande verksamhet för människor i riskzonen. Dessa båda satsningar syftar till att minska brott, skapa goda livschanser och lindra oro.
 3. Vår organisation och styrkedja är för omfattande
  En ny utredning visar att vi har en för stor överbyggnad. Vi har helt enkelt inte råd att ha denna omfattning av administration och chefer. Även i jämförelser med jämförbara kommuner så har vi för stora kostnader för medarbetare och chefsled. Vi måste lägga besparingar och det kommer att kännas och kosta. Vi avser minska antalet medarbetare med cirka 200 personer. Det ger dock ingen snabb resursförstärkning och det ger endast en halvårseffekt 2021. Men nästa svåra år, 2022, kommer tätt och då kommer det ge Örebro kommun en bättre effekt av kostnadsutveckling i förhållande till intäktssidan.  

Behoven ska styra våra ramar

Det är dags att vi börjar från andra hållet. Vi utgår inte ifrån tidigare ramar och hur mycket resurser respektive område tidigare fått. Vi vänder på det och räknar ut hur mycket som behövs för att inte minska på god omvårdnad och rätt undervisning i skolan. Vi säkrar upp våra kärnområden.
 


 

Det är viktigt att vi först ser till att kommunen fullföljer sitt huvudansvar och det som är lagstadgat. Vi tänker utefter en prioriteringsordning och processen kommer att fortsätta under 2022:

 1. Lagstadgat / Huvudmannaskapsansvar
 2. Nödvändiga insatser i förbyggande syfte som påverkar resultatet av punkt 1
 3. Övrigt som vi kan pausa nu 2021 eller 2022, alternativ avveckla

– Sent omsider kan man glädja sig åt att de styrande nu insett att Liberalernas politik och förslag behövs då våra budgetar på mycket länge aldrig varit så lika, måhända med några handhavandefel, avslutar Karolina Wallström.

För mer information kontakta:

Karolina Wallström
Kommunalråd Liberalerna Örebro
Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se

Bilaga Storlek
Reviderad Liberal rambudget för 2021 (19.38 MB) 19.38 MB