Budgetdebatt: Ett hållbart och liberalt Örebro

Kommunalråd Karolina Wallström, Mats-Olof Liljegren, talesperson i skolfrågor, Johanna Reimfelt, talesperson i sociala välfärdsfrågor, Patrik Jämtvall, talesperson i samhällsbyggnadsfrågor

Vi i Liberalerna har nyligen lagt fram vårt alternativ till övergripande budget för 2025 i kommunfullmäktige. Tyvärr blev den inte bifallen. Tråkigt nog, för denna budget skulle de styrande (S, M och C) ha kunnat styra med. Den är inte en spegel av deras budget, utan Liberalernas budget är bättre!

Kostnadsutvecklingen är, som för många andra, för hög i förhållande till intäkterna. Behovet av förändring är stort, större än vad den styrande majoriteten inser. Örebroarnas resurser, som vi lånar och ska förvalta väl, räcker inte till för allt vi har och gör idag. Det svåraste som finns är att minska på det som är mest uppstyrt; organisation, styrkedjor och administration, men enligt Liberalerna är det just det som ska göras.

Liberalerna har under mer än tio års tid försökt ”vända på pyramiden”. Det vill säga flytta både beslut och resurser längst fram mot medborgarna, till exempel till skolor och vårdboenden. Vi tror på en rakare och tydligare styrkedja som innebär att första linjens chefer, rektorer och enhetschefer inom omsorgen får större befogenheter att hitta vägen till tryggare äldreomsorg och bättre skolresultat. Dessa är två mål vi prioriterar när vi, Liberalerna, fördelar resurserna.

För att lösa samhällets utmaningar behöver vi samarbeta både bredare och djupare med de övriga två grundpelarna; näringslivet och civilsamhället. De har med sin kompetens och förankring, på vissa områden, bättre förutsättningar att möta både individuella och samhälleliga behov.

Vi vill kraftigt minska centralförvaltningen, som också i större utsträckning ska stötta verksamheterna istället för att bestämma över dem. Vi ser också behov av att flytta mer av ekonomi-, it- och kommunikationsstöd till verksamhetsområdenas förvaltningar. Detta för att öka kunskapen om verksamheterna hos dessa medarbetare, men också för att förvaltningsdirektörerna ska kunna ansvara och styra över prioriteringar av vad som bäst behövs på både kort och lång sikt.

Liberalerna har i sin budget frigjort både stora och mindre resurser till förskola, skola, omsorg, till dem med störst utmaningar, kultur och fritid samt mer resurser till driftkostnadskonsekvenser för investeringar i underhållet av vår infrastruktur.

En kommun har samma behov som ett företag eller ett privathushåll att noga fördela resurserna effektivt efter behov. Varje skattekrona ska noga vägas mot effekten. Så skapas både marginaler och måluppfyllelse.

Förutom att minska vår överbyggnad av organisation, styrkedjor och administration ser vi också stora vinster genom att införa kategoristyrning i upphandling. Vi vill konkurrensutsätta kommunal verksamhet till andra aktörer som gör det bättre. Vi satsar på kompetensutveckling och utvecklar ledarskapet för att nå högre kvalitet och effektivitet, men också i syfte att minska lång- och kort sjukfrånvaro. Vi vill reformera kollektivtrafiken och färdtjänsten. Dessutom vill vi se över den kommunala skatteväxlingen och överlämningen av viktigt ansvar till regionen.

Vi behöver inte höja skatten för att sköta kommunen bättre, örebroarna betalar redan tillräckligt mycket, de behöver sina pengar också i egen plånbok. Vi i Liberalerna kommer alltid att tro på att pengar gör mest nytta hos dem som ser behoven bäst. Kommunen ska varken ta över styrningen eller ta mer pengar än nödvändigt från örebroarna.

Tillsammans med alla inblandade och med hänsyn till både mångfald och jämlikhet samt mod att prioritera det viktigaste, kan vi skapa ett hållbart Örebro för fler.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor
2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden