Demokratins skattkammare

Bibliotek

Ett förslag till nationell biblioteksstrategi från Kungliga biblioteket med titeln ”Demokratins skattkammare” är nu ute på remiss. Huvudärendet för strategin är att biblioteksväsendet behöver utvecklas, förnyas och förstärkas. Ett förslag till reformpaket med högst påtagliga åtgärder kopplas till strategin. Kulturnämnden har lämnat Örebro Kommuns remissvar. Man välkomnar strategin och är positiv till analys och förslag samt skickar med en del förbättringsförslag.

Kommunens positiva remissvar är uppfordrande. Ett förverkligande innebär att Örebro Kommun behöver anta helt nya utmaningar. Grundfinansieringen av biblioteken åligger kommunerna. Där ligger Örebro i regionens bottenskikt i satsning per innevånare med lilla Laxå i topp. Särskilt bekymmersamt är det med skolbiblioteken. I remissvaret understryker man att en säkrad och likvärdig tillgång till skolbibliotek måste åtgärdas snarast. Idag saknas en genomtänkt strategi för utveckling. Det är till och med så illa att kommunen inte ens kan presentera en översikt över befintliga skolbibliotek och hur de fungerar. För att få veta detta krävs en rundringning till alla rektorer i de 44 kommunala grundskolorna samt gymnasierna! Så kan det inte få vara.  Här har kommunen en hemläxa att göra!

Bland de högst påtagliga åtgärderna i strategins reformpaket finns en kraftsamling för att öka den digitala tillgängligheten. Man slår fast att Sverige halkat efter i digitaliseringen på biblioteksområdet och att den utvecklingen måste brytas. För ett demokratiskt samhälle behöver ge tillgång till ett samlat vetande via digitala tjänster för invånarnas bildning. Om behovet av digital upprustning toppar reformlistan så gör även skolbiblioteken det. Och man talar klarspråk: ”Sammantaget kan konstateras att skolbiblioteksverksamheten inte är tillräckligt utbyggd, finansierad och integrerad med skolan. Detta drabbar likvärdigheten inom skolvärlden, och i förlängningen inom samhället. Behovet av åtgärder är akut!” Bland många andra områden som finns med i strategin och som kräver åtgärder lyfter jag gärna fram de nationella minoriteternas tillgång till bibliotek. Strategin framhåller: ”Den mångspråkiga biblioteksverksamheten behöver nationellt stöd för att inte vara ojämlik”. Men det handlar inte bara om språk utan också andra minoriteter. ”Att möjliggöra för den som har en funktionsnedsättning att kunna använda bibliotekens resurser på samma villkor som andra ska gälla i alla bibliotekssammanhang”. Läs gärna hela strategin – 34 högintressanta sidor som finnas att tillgå i söktjänsten Libris, Kungliga biblioteket.

Läsande, lärande och bildning är centralt för liberalerna. Därför vill vi medverka till att hela biblioteksområdet prioriteras med särskilt fokus på skolbiblioteken. Vi vill se utbildade skolbibliotekarier på våra skolbibliotek! För framtidens välfärd bygger på att kommande generationer har den kunskap och bildning som krävs för att möta framtidens utmaningar.

Börje Ström (L) 2:e v ordf Kulturnämnden