Få med LSS-beslut i Örebro kommun har en Individuell plan, varför?

Pia Delin Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Individuell plan är en av de minst kända paragraferna i LSS-lagen men en av de viktigaste. Varför är det då så få med LSS-beslut i Örebro kommun som har en sådan plan? 

Ofta blandas flera planer ihop och det blir då svårt för mottagaren av LSS-beslutet och dennes anhörige att förstå vilken plan som är bäst. En individuell plan ägs av den enskilde medan både SIP (samordnad individuell plan) och genomförandeplaner ägs av verksamheterna. Med de sistnämnda planerna blir den enskildes självbestämmande begränsat då planen styrs av verksamheten. Individuell plan enligt LSS är den enskildes plan och det är denne och dennes vårdnadshavare/god man som ska styra hur planen ska se ut, vilka som får vara med, hur man kommer fram till en lösning och när och var mötena ska vara.

Det är den enskilde eller dennes vårdnadshavare/god man som ska ta initiativet till att arbeta fram en plan. Kommunen har ett särskilt ansvar, enligt § 14, med samordningen av alla insatser enligt LSS till en person boende i kommunen eller i annan kommun dit personen hänvisats bostad av ursprungskommunen. Detta gäller även när det är andra utförare. Det innebär att kommunen aktivt måste söka kunskap om alla utförares åtgärder som ges till den enskilde.

Liberalerna anser att LSS-lagen måste följas så att den enskilde får ett så bra liv som möjligt. De styrande politikerna i Örebro kommun måste se till så att LSS-lagen följs till fullo även när det gäller information och genomförande av Individuell plan. LSS-handläggarna har grundläggande rutiner när en individuell plan ska upprättas men det är myndighetskontoret, som utfärdar LSS-beslutet, som ska informera den sökande om möjligheten att ansöka om en individuell plan. 

Varför ser det ut som det gör i Örebro? Får verkligen alla med ett LSS-beslut information om individuell plan?

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden
Funktionella Liberalers ambassadör i Örebro län