Fler aktörer bygger ett rikare kulturliv!

Börje Ström

Örebro har ett rikt kulturliv. Örebro kommun bidrar till det. Men allt står inte rätt till med kommunens satsningar. Intresset för kulturskola och bibliotek ökar med det nya kulturkvarteret på plats. I detta läge gör bristen på ekonomiska uppräkningar år efter år och ständiga effektiviseringskrav att verksamheternas möjligheter att utvecklas urholkas. Därför brottas kulturskolan med en kö på 1600 barn. Därför ligger Örebro ligger 8:a från slutet och sist i regionen i det totalindex som lärarstiftelsen tagit fram när det gäller satsningen per invånare i biblioteken. Kommunens styrande majoritet med S, KD och C ser detta med öppna ögon utan åtgärd. 

 

Allra sämst är att bidragen till civilsamhällets kulturliv är så eftersatta. Kulturföreningar, kulturprojekt, studieförbund får dela på 12 miljoner av de 185 miljoner som kommunen totalt omsätter. Nivåerna har inte ändrats de senaste mandatperioderna vilket inneburit en ständig försämring. Civilsamhällets kultur innehåller så mycket skaparkraft och initiativ som hotar gå förlorade. Detta vill vi liberaler ändra på och ge civilsamhällets kultur ökat stöd. Det är insatser inom alla ålderskategorier från barn och unga till äldre. Vi vill ge tydliga vallöften om förbättringar.

 

Kulturföreningar och studieförbund

Ge Kulturföreningar och studieförbund ökat stöd. Civilsamhället är demokratins ursprung och en viktig grogrund för kulturens utveckling. Civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund bidrar till att öka människors livskvalitet och frigör deras skaparkraft. Chansen att göra något åt situationen kommer att finnas inom kort då en ny mer differentierad och rättvis bidragsreform är på plats. En reform som blir meningsfylld först när mer pengar tillförs.

 

Kulturcheck

Fler barn och unga måste få möjlighet att utöva olika former av kultur. Kulturchecken är ett bidrag för att börja spela, dansa eller sjunga genom olika kulturanordnare. Liberalerna vill utreda införandet för barn och unga 6-15 år. En kulturcheck har dubbla syften. Systemet både ökar barn och ungas valmöjligheter samt hjälper till att korta köer till kulturskolan. 

 

Öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden 

Liberalerna vill att den kulturella tillgängligheten ökar på landsbygden. Vi vill se ett levande kulturliv i samarbete mellan kommun och civilsamhälle. Resurserna till kultur ska delas mellan stad och landsbygd. Vi vill också bevara befintliga bibliotek, bildningsverksamhet och digitalt kulturutbud.

 

Satsa på biblioteken

Utöver civilsamhällets kultur värnar vi liberaler särskilt om biblioteken. Biblioteken är demokratins hjärta och en skattkammare. De är en viktig källa för bildning. Därför ska de både värnas och utvecklas. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot våra skolor som enligt skollagen ska ge eleverna tillgång till skolbibliotek och därigenom stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur. Vi vill satsa på en utveckling av skolbiblioteken och planera för en försöksverksamhet med fokusbibliotek med fackutbildade bibliotekarier på grundskolor med skolbibliotek. 

 

Kultur är en investering i mänsklig välfärd och fyller ett livsbehov.  Kultur hjälper oss växa och utvecklas som människor. Det är därför vi liberaler vill öka allas möjligheter att få tillgång till kultur och riva de hinder som försvårar. 

 

Börje Ström (L)
2:e v ordf Kulturnämnden