Fler barn behöver få lära sig spela, dansa och sjunga

Karolina Wallström (L) Kommunalråd och Börje Ström

2021 invigdes kulturkvarteret med nya, fina och ändamålsenliga lokaler, inte minst för kulturskolan. I kontrast till detta står svårigheterna för många barn och unga att komma in i lokalerna. 1600 står i kö för att få en plats och får vänta flera år. Liberalerna vill anställa fler pedagoger så fler barn får undervisning, särskilt där köerna är längst.

Kulturskolans driftbidrag måste därför öka. Detta har inte skett på många år på grund av årliga effektiviseringar och uteblivna generella uppräkningar, så även 2022. Bristen på uppräkning har påpekats från förvaltningen varje årsredovisning utan resultat. En effekt utöver att barn inte får möjlighet att börja i den kurs de önskar är möjligheten till långsiktig planering som påverkar både kostnadseffektivitet och uppfyllelse av hållbarhetsmålen. Vill de styrande inte öka driftbidraget för att säkerställa att innehåll och verksamhet både bibehålls och utvecklas då svajar betongssatsningen väsentligt. Kulturkvarteret är till stor del byggt för kulturskolan och biblioteket och huset måste då kunna fyllas med barn och aktiviteter.

Det är inte bara i Örebro city som barn behöver få del av kulturskolans undervisning. El Sistema är musikundervisning på lågstadiet och bedrivs i några de stora bostadsområdena i kulturskolans regi. Barn som aldrig annars skulle få pröva att spela instrument får här möjlighet. Undervisningen sker på skoltid och är gratis. För att El Sistema ska kunna utvecklas måste ramen ökas, samordningsfunktion förbättras och lokalfrågan i Haga lösas. Som det är nu har de inga egna ändamålsenliga lokaler där.

Ytterligare en möjlighet för att fler barn och unga ska få börja spela, dansa eller sjunga vore att utreda införandet av en kulturcheck för åldrarna 6-15 år. Kulturchecken är ett bidrag som kan sökas hos olika kulturanordnare. Kulturchecken har flerdubbla syften. Systemet både ökar barn och ungas valmöjligheter samt hjälper till att korta köer till kulturskolan. Det bidrar också till att civilsamhällets kulturföreningar och entreprenörer ges utvecklingsmöjligheter. Systemet är dessutom ett sätt att bättre tillgodose barnkonventionen där varje barn ska ges förutsättningar för en meningsfull fritid.

Trots försäkran från S, KD och C i kommunledningen att inga effektiviseringar behövs 2022 innebär det ändå i praktiken att kulturnämnden måste ställa effektiviseringskrav på alla sina verksamheter för att få en budget i balans.  I stark kontrast till detta ger vi Liberaler stort utrymme för ökade satsningar på kultur i vår budget 2022. Vårt stöd är brett.  Främst till barn och unga, men också till civilsamhällets kulturföreningar och stimulansmedel för ökad kultur på landsbygden.

Karolina Wallström (L) Kommunalråd
Börje Ström (L)  2:e v ordf Kulturnämnden
Anna Grevillius (L) Ersättare Kulturnämnden