Fortsatta brister inom LSS

Pia Delin Liberalerna Örebro  2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Att det fortfarande är stora brister i både vård och boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar bekymrar mig. IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) årliga rapport visar på detta.

Om man utgår från IVOs inspektioner som genomfördes under 2019 så har det inte blivit lättare att leva som andra om man har en funktionsnedsättning. De får fortfarande inte det stöd och de rättigheter som de behöver på en rad områden.
Av de LSS boenden för barn och unga som IVO granskat saknade 10 procent rätt kompetens inom AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Trots att dessa ungdomar behövde detta för att kunna uttrycka sina åsikter.

Beträffande Daglig verksamhet fortsätter trenden från 2018 – antalet personer som inte får plats på en daglig verksamhet, trots att de har rätt till det, har ökat med 30 procent under 2019. Alltså verkställs inte det beslut som enligt LSS lagen beslutats.

Väntetiden för att få en bostad enligt LSS är i många orter alldeles för lång. Det byggs alltså alldeles för få gruppbostäder.
Anmälan om missförhållanden på boenden har ökat under flera år. Det handlar bland annat om tvångsåtgärder av en persons frihet. IVO slår fast att det ofta handlar om att personalen inte har rätt kompetens i pedagogiska metoder eller inom AKK.
En orsak till att det är svårt att skapa och behålla personalkompetens är den höga andelen anställda som arbetar som timanställda. I vissa kommuner är 30-40 procent av de anställda timanställda.

Liberalerna, som ligger bakom LSS lagen, anser att detta inte får fortgå utan att lagen ska följas och att de som beviljats LSS insatser ska få den insats beslutet innebär. Yrket måste uppvärderas och den som vill ska få en heltidstjänst.

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden