Hjälp med inköp utan biståndsbeslut, Covid-19, Corona

Kundvagn

Pressmeddelande 2020-03-23

Ordförandebeslut - Hjälp med inköp utan biståndsbeslut, Covid-19, Corona

Ärendet

Med anledning av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationer att äldre ska undvika sociala kontakter för att minska risken att bli smittad. Det kan innebära att äldre människor får problem att göra nödvändiga inköp av mat och andra viktiga varor utan att utsätta sig för smittorisk.

Bedömning

För att få hjälp att med inköp av mat och andra viktiga varor kan människor över 70 år vid behov ansöka om hjälp med inköp utan att få ett biståndsbeslut.

På grund av ärendets brådskande natur och att nämndens avgörande inte kan inväntas fattar ordföranden ett beslut enligt punkt 1.1 i Programnämnd social välfärds delegationsförteckning.

Beslut

Ordföranden beslutar:

  1. Personer över 70 år får möjlighet till hjälp med inköp via Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Tjänsten beställs via Servicecenter utan behovsprövning och gäller fram till 2020-06-01, men kan komma att förlängas.

  2. Avgiften är den samma som för service utan biståndsbeslut.

Beredning

Programdirektör, jurist och enhetschefer på myndighetsavdelningen har deltagit i beredningen av ärendet.

Konsekvenser

Beslutet förväntas säkerställa att personer över 70 år inte behöver utsätta sig för risk att bli smittat för att hantera nödvändiga inköp av mat och annat och därmed bidra positivt till folkhälsan.

För programnämnden förväntas de beräknade ekonomiska effekterna av nämndens tidigare fattade beslut om att avskaffa samtliga serviceinsatser utan biståndsbeslut, förutom fixartjänst, att minska.

John Johansson
Ordförande
Programnämnd social välfärd

Bilaga Storlek
Ordförandebeslut insatsen inköp utan biståndsbeslut.pdf (175.41 KB) 175.41 KB