Liberal seger i Miljönämnden

Lekande barn

Jag har under min tid som ledamot i Miljönämnden konsekvent drivit frågan om storleken på friyror vid nybyggnation av förskolor/skolor och att dessa skall följa Boverkets rekommendationer för friyta per barn. Den minsta yta varje barn behöver för att uppnå bästa möjliga utveckling.

Storleken på friytorna på barns utemiljöer har i de flesta storstäder minskats drastiskt till förmån för byggnader, gator mm då städerna alltmer förtätas. Detta på bekostnad av barns möjlighet till utveckling genom grovmotorisk träning, socialt samspel, kreativitet och rörelsefrihet. Allt det som gör att barnen har möjlighet att utvecklas optimalt och på så sätt öka sin inlärningsförmåga, vilket ger friskare barn och i förlängningen bättre skolresultat. 

På nämndmötet 2019-09-17, fanns i en av punkterna på ärendelistan bl a bygget av en ny förskola. Miljöinspektören har i sitt utlåtande påpekat att det i detaljplanen inte finns någon uppgift på friytans storlek och bett om uppgift på detta. 

När frågan kom upp i nämnden yrkade jag på att det i texten skall göras tillägget att friytan ska följa Boverkets rekommendationer. Efter mitt yrkande ajournerade nämnden sig och när vi samlades igen fick jag ett enhälligt stöd för Liberalernas förslag.

En härlig seger för barnen i Örebro kommun!

Jag lovar fortsätta bevaka barnens intressen i alla ärenden som rör dem och som kommer upp i miljönämnden. Barnen är allas vår framtid!

Berith Tedsjö-Winkler Liberalerna
Ledamot Miljönämnden