Liberalerna sätter fokus på underhåll och drift inom samhällsbyggnadsområdet. 

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro  2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad

Örebro kommun har fantastiska grundförutsättningar. Vår infrastruktur och övriga områden inom samhällsbyggnad ska spegla örebroarnas behov och vilja. Liberalerna värnar i sin budget ideella krafter och gott entreprenörskap, vi kommer inte kunna utveckla vår kommun utan samarbete. Vi vill se en kommun med ett rikt utbud av företag, av service och handel, av utbildning på många olika nivåer, av kultur och av fritidsaktiviteter. Örebro kommun ska vara en framgångskommun när det gäller ett framsynt klimat- och miljöarbete. Kommunen ska vara en medspelare till näringsliv, organisationer och enskilda som är självklara i Örebro kommuns utveckling.

Men låt oss konstatera att vi har allvarliga problem. Efter år av oansvarig politik från de styrande, S, Kd och C är kassakistan tom. Därför behövs hårda prioriteringar inte bara inom samhällsbyggnad, alla områden måste hjälpa till. Liberalerna gör dock inte som de styrande och kör med osthyveln rätt över alla verksamheter. Vi väljer istället att prioritera skola och äldreomsorg. Våra kärnområden måste alltid gå först.

Samhällsbyggnad är ett område där vi kan prioritera hårt. Vi satsar på underhåll och drift av det vi har men inte på skrytbyggen och andra onödiga projekt. Varje krona måste noga vägas och det finns inte utrymme för till exempel BRT, så kallade superbussar. Vi tror att örebroarna har förståelse för att de svåra tider vi går in i kräver kloka prioritering. För i kristider kan man inte bygga mer nytt än vad som är nödvändigt. 

I vår budget omfördelar vi medel från en svulstig organisation med många politiker till en mindre. Färre politiker och färre mellanchefer ger oss en effektivare kommun. Förvaltningar inom samhällsbyggnad ger vi rätt förutsättningar för att kunna serva våra medborgare. Men vår liberala budget ger också ansvar ut till näringslivet. Tillsammans och utan illojal konkurrens från Örebro kommun utvecklas allt bättre. Det är trots allt näringslivet som bygger Örebro kommun starkt, inte politiker.

De infrastruktursatsningar vi vill genomföra ska ske med sakkunnig utredning som grund. Vi accepterar inte politiskt färgade beställda utredningar. Tvärtom tror vi det är extremt farligt för framtiden om man gör politiska satsningar utan att ha ett helikopterperspektiv som omfattar hela Örebro kommun.

Vi satsar på en stadskärna där man kan komma fram. Förtätningen av gaturummet för att tränga undan bilister är kontraproduktivt och leder till ökad miljöpåverkan. Vi ska minska utsläppen genom bättre framkomlighet i kombination med fossilfria eller gasdrivna fordon. Utvecklingen av miljövänligare fordon går mycket snabbt och staden måste vara tillgänglig för alla, inte minst de som bor på landsbygden. Såklart ingår också bra gång- och cykelstråk, inget trafikslag exkluderas i vår liberala samhällsbyggnad.

Den gamla S-märkta Örebromodellen skrotar vi till förmån för byggherreplaner. Örebromodellen är en otidsenlig modell som utöver myndighetskraven ställer alltför långtgående krav. Genom att införa byggherreplaner skapar vi större frihet att utveckla hela Örebro kommun.

Vi fokuserar på att skapa boendeformer för alla, inte bygga nya miljonprogram med ökad social oro som följd. Något som definitivt saknas är tillgången till friliggande villor. Tomtköerna ska kortas och en blandad byggnation är ett mycket tydligt mål i vår plan för Örebro kommun. Förtätning kan vid rätt utförande vara av godo men i dag så utnyttjas detta så grovt att normal funktion med parkeringar och gröna lungor får stå tillbaka alldeles för mycket.

Liberalerna lägger fokus på det medborgarna förväntar sig. Vi vill ha en fungerande gata med en godtagbar beläggning. Vi vill ha ljus på mörkrets timmar. Vi vill ha fungerande dricksvatten utan avbrott och vi vill kunna använda toalett och dusch när det behövs. Med rätt prioriteringar skapar vi utrymme för satsningar på skola och omsorg.

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro 
2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad