Örebro får en tryggare välfärd med en liberal budget

Johanna Reimfelt Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Örebro befinner sig i en ekonomisk svår situation och hur politiken hanterar den kommer avgöra vilken välfärd vi har råd med, inte bara i framtiden men även idag. För att ha råd med välfärden måste en omprioritering ske. Idag går för lite av örebroarnas pengar till vård, skola och omsorg. De styrande Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna har gått vilse i långa styrkedjor och tung administration. Det gör att för mycket resurser aldrig når fram till den som behöver det mest. Liberalerna ser den problematiken och vill att vi vänder på triangeln. För det behövs större decentralisering och tillit till medarbetarna som finns där örebroarnas finns. 


Det är också viktigt att politiken vågar utreda hur djupt och brett välfärdsuppdraget ska gå. Att blunda inför att kostnadsutvecklingen och skatteunderlaget inte är i balans är oansvarigt. Vi behöver gemensamt ta ansvar för varandra och komma överens om vad välfärdsuppdraget består av. 


Det är ingen hemlighet att kommunens hemvård brottats med stora underskott sedan många år. Det strukturförändringsarbete som påbörjats har flera positiva delar. Nu måste politiken våga göra de förändringar som krävs för att också en kommunal hemtjänst ska finnas kvar i framtiden. 


Samtidigt som vi måste kunna bromsa måste vi klara av att satsa. En satsning som liberalerna anser är avgörande för en trygg äldreomsorg är förhöjd grundbemanning inom hemtjänsten och på Vård och omsorgboende. Liberalernas satsning på förhöjd bemanning komponerad med minskad administration kommer frigöra mer tid för mötet mellan omsorgspersonalen och de människor de finns där för. 


LSS är vår tids viktigaste frihetsreform, en fråga som ligger varmt kring det liberala hjärtat. Liberalerna har genom tiderna tagit strid för LSS det gäller så väl på nationell nivå som lokal nivå. Liberalerna i Örebro ser ett behov av ökade resurser inom LSS. Satsningar som ska gå direkt till verksamheten, medarbetarna och cheferna då det är de som bäst vet hur vi höjer kvalitén och kompetensen på våra LSS-boenden. 


Socialtjänsten fyller en viktig funktion i varje välfärdssamhälle. Det är viktigt att kommunen har rätt resurser att hjälpa människor ur utanförskap och nöd. En grundläggande faktor i detta är våra socialsekreterare. De kämpar dels med en tung arbetsbörda, men det finns också inslag av både hot och mänskligt lidande som sliter hårt. Liberalerna vill höja lönenivån på samtliga socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning samtidigt som vi satsa på ökad personalvård. Genom en extra hälsopott som cheferna kan ta till när situationen kräver det förbättrar vi arbetsmiljön. 


Socialtjänsten behöver också förstärka sitt arbete kring hedersvåld och förtryck. Det behövs mer kunskap och socialtjänsten bör starta med en kartläggning kring handläggningsförfarandet när en individ utsätts för våld och förtryck i hederns namn.


Varje år drabbas kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. Trots stora satsningar återstår mycket arbete. Vi som samhälle måste göra mer för att skydda människor som utsätts för våld i nära relation. Enheten för Våld i nära relationer har idag tyvärr en kö in vilket ökar risken för att situationen eskalerat under väntetiden. Att arbeta bort kön måste prioriteras. Det är viktigt att barnperspektivet alltid lyfts.

Ett barn som utsatts för övergrepp, bevittnat våld i familjen eller själv blivit misshandlat behöver hjälp av någon som ser och förstår barnets specifika behov just då i den stunden. Liberalerna vill att våld i nära relationer enhet förstärks av en barnpedagog eller kurator. 


Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram att Liberalerna värnar örebroarnas rätt till valfrihet. Det är kvaliteten på omsorgen, vården och boendet, som är avgörande. Det är individens val som ska styra inte kommunens. Liberalerna tar ansvar och visar vägen för hur välfärden kan prioriteras. Genom tydliga direktiv och hög tillit till våra medarbetare skapar vi frihet för den enskilde.  


Johanna Reimfelt Liberalerna Örebro
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd