Otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder bekymrar mig

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun Ordförande Liberalerna Örebro kommun Ledamot Funktionsstödsnämnden

Vuxna med funktionsnedsättning utsätts för otillåtna tvångs-och begränsningsåtgärder.

Att vuxna med funktionsnedsättningar ofta utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder bekymrar mig.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har gjort en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning. Man fann brister i 80 av de granskade 90 gruppbostäderna. I två tredjedelar, 64 procent, av verksamheterna används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Tillsynen genomfördes under 2022-2023. Exempel på detta är påtvingat kroppsligt ingrepp, begränsningar i rörelsefrihet samt övervakning och avlyssning av brukare.

Det förekommer att brukare medicineras utan sin vetskap, blir inlåsta, fasthållna, förhindras att lämna sin bostad, har begränsad tillgång till utrymmen i gruppbostaden eller sin egendom samt övervakas på olika sätt.

Dessa begränsningsåtgärder tillämpas generellt för alla brukare, i stället för att göra individuella behovsbedömningar och utan att verksamheten först har prövat mindre ingripande åtgärder.

IVO bedömer att en av orsakerna är att kommuner och andra huvudmän inte har säkerställt tillräcklig kompetens hos verksamheternas ledning och personal.

Huvudmännen har alltid det yttersta ansvaret för att säkerställa brukarnas rättigheter.
Jag vet att det förekommer brister även i Örebro kommun. Vanligt är ett ”tittöga” på dörren till bostaden, så man kan hålla koll på brukaren. Det är idag svårt att få tag på personal till verksamheterna, vilket kan drabba brukarna hårt. Många vikarier med sämre kunskap om funktionsnedsättningar kan medverka till att brukarna blir oroliga. Om man inte har tillräckligt med kunskap är det lätt att man tar till dessa otillåtna redskap.

Liberalerna anser att de som arbetar inom funktionshinderområdet måste ha tillräcklig kunskap om de funktionsnedsättningar som brukarna lever med. Introduktion måste ske, exempelvis genom att man går sida vid sida med den ordinarie personalen. Utbildning är mycket viktigt och måste satsas på. LSS lagen fungerar fortfarande och måste följas till punkt och pricka.

Pia Delin (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun