Permanenta TABB

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd  Gunilla Werme, Liberalerna Örebro kommun Presidieledamot Programnämnd Barn och utbildning  Karolina Wallström Liberalerna Örebro kommun Kommunalråd

Liberalernas förstår att förebyggande och främjande arbete ger trygghet och motverkar utanförskap, både i skolan och i samhället i stort. Att arbete förebyggande bidrar till en bättre integration samt en bättre psykisk hälsa. Genom att tidigt skapa förutsättningar för elever att lyckas med skolgången ökar också individens möjligheter till en bra framtid och egenmakt. Sverige har flera problem inte minst med utanförskap och att lyckas i skolan har aldrig varit viktigare.För att eleverna ska få möjligheten att lyckas krävs ofta ett samarbete mellan skolan, föräldrar, socialtjänsten och sjukvården. Barnen måste vara utgångspunkten inte den egna verksamheten. Ett lyckat pilotprojekt som haft precis det i fokus är ”Tillsammans för alla barns bästa - TABB”. Projektet har fokuserat på att främja och trygga eleverna i förskoleklass och lågstadiet men även deras föräldrar. Som en del i projektet anställdes en familjestödjare på en skola i Örebro. Barnets behov och vårdnadshavarens roll har varit viktig i samarbetet med skolan och skolan har redan sett bra resultat i detta arbete.Liberalerna vill att projekten TABB ska bli permanent för att främja god samordning mellan skolan elevhälsan, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är viktigt inte minst i en tid av oro där vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland våra unga. Många gånger startar kommunen bra projekt och bidrar med pengar från skolans och socialtjänstens budget men endast under en kort tid. Projekt som utvärderas med positivt resultat blir inte permanenta då det saknas en tydlig vilja hos de styrande politikerna i Örebro kommun. Bra pilotprojekt som leder till ökad måluppfyllelse och bättre psykisk hälsa hos våra barn förtjänar en långsiktighet. För Liberalerna är det en självklarhet att tidiga insatser lönar sig i längden.Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Gunilla Werme, Liberalerna Örebro kommun
Presidieledamot Programnämnd Barn och utbildning

Karolina Wallström Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd