Slöjförbud för bättre möjligheter

Karolina Wallström (L) Kommunalråd

Slöjor på flickor i förskole- och tidigare stadier av grundskolan är inte ett fritt val av den enskilda flickan utan ett verktyg för att indoktrinera flickor till att vara kyska och fromma redan från barnsben.

Den bistra sanningen är istället  att slöjan sexualiserar små flickor. Ställ er frågan själva: känns det bra att en 4-årig flicka döljer sitt hår för mäns blickar?  Vuxna män ska inte glo på barn! 
 
Barn måste få vara barn punkt slut. Därför bör förskolan och skolan fram tills att barn fyller tolv år vara fri från slöja på eleverna. Därefter bör barnet ha rätt att välja själv. Hedersutsatta flickor betalar idag priset för en politisk korrekthet.
 
Skolan har ett ansvar att motverka stereotypa könsroller, främja jämställdhet mellan flickor och pojkar och låta varje enskild elev vara sin egenart. Tiden finns både på fritid och senare i livet att ta ställning.

Skolan ska vara en fristad och ge den enskilda eleven möjlighet att fritt söka sin egna värderingar, sin egen livsåskådning och sin egenart. Istället ser vi exempel där barn på förskolor tvingas bära slöjor trots att de vill ta av dem.

Flickor har rätt att slippa bli behandlade som föräldrarnas ägodel eller som något skambelagt som ska döljas eller för den som sexobjekt som måste hållas gömt undan mäns blickar.

Det finns starka skäl att ge barn förutsättningar till ett liv fritt från våld och förtryck och stärka skolan som en sekulär plats där elever inte utsätts för religiösa krav vare sig från skolledning, lärare eller föräldrar.

Följer vi lag (1998:1593) om trossamfund 4 § finns redan stöd att inte påtvinga barn in i en religiös livsåskådning. Lagen säger, ”Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke”. Samhället har ett ansvar att efterleva lag och skydda våra barn. I Sverige äger inga sina barn.

Barnkonventionen blev lag i Sverige 2018. Hederskulturen kontext strider mot alla fyra grundprinciperna i barnkonventionen. 
 
Inom hederskulturen är inte det viktiga vem du är, vad du har för drömmar, vem du vill älska eller hur du vill leva. Det viktiga är att bygga en fasad om en from och lydig flicka. Flickor behöver inte vara fromma!

Riksdagen borde enas om att utreda möjligheten för flickor i förskole- och grundskoleålder att vara fria från slöjan i skolan fram tills barnet självt kan ta ställning i religiösa frågor, vilket är när barn har fyllt 12 år. 
 
I Frankrike infördes ett förbud 1994 att förbjuda slöja i förskola och skola upp till 12 år. En rapport publicerade i början på 2023 grundat på studier visar att förbudet sammanföll med en tydlig förbättring av muslimska flickors skolresultat, och att det på längre sikt var en ökad andel muslimska kvinnor som arbetade. 

Jag tror att detta skulle öka flickor i Sveriges frihet, men jag är medveten om stora krafter i samhället inte villa öka flickor och kvinnors frihet. Men det vill jag!

Vi ska komma ihåg att detta inte handlar om vuxna människor möjlighet att välja religiös livsåskådning senare. Det handlar om skydda barn mot indoktrinering och ge alla barn samma mänskliga rättigheter. 
 
Slöjan berör även flickornas bröder som tvingas agera slöjväktare redan i förskolan. Det påverkar pojkars rätt till en vardag som ska vara fri från att disciplinera och kontrollera systrar och närstående flickor.
 
Att reglera flickors bärande av slöja i förskolan och skolan fram till att barn fyller tolv år är inte en kritik mot flickan som bär slöja. Det handlar om att våga problematisera hur mycket klädesplagget egentligen har att göra med religiös övertygelse.

Jag vill ge alla barn samma möjlighet som jag själv haft. Möjligheterna att forma mitt liv. Byta åsikter under ett helt liv och utveckla värderingar efter kunskap och insikt.

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen