Stärk kompetensen för de äldre

Äldres händer

Äldre människor i Örebro och hela Sverige behöver rätt till trygg omsorg och medicinsk kompetens i alla delar av vården. Det behövs i daglig vård och omsorg, i sjukdom och naturligtvis i livets slutskede.  

Medicinsk kompetens behövs av personer på ledningsnivå hos alla huvudmän som är ansvariga för vård, även kommuner. Vi behöver säkra omvårdnadens kvalitet, bedöma de medicinska konsekvenserna av strategiska beslut, värdera nya metoder, granska medicinska rutiner eller avtal och ge råd om hur verksamhetens resurser bör prioriteras utifrån vårdtagares behov. 

I den kommunala vården spelar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) en mycket viktig roll. Det förekommer också allt oftare att kommunen även utser en MAR, medicinskt ansvarig för den rehabilitering som faller under kommunens ansvar. En ansvarsroll fattas dock helt, läkare! 

På vårdcentraler och sjukhus finns medicinskt ledningsansvariga läkare (MAL) som tar ett övergripande ansvar för att övervaka den medicinska verksamhetens patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. I Sveriges kommuner finns inte en enda MAL. De är förbjudna. Trots att mer än en fjärdedel av svensk sjukvård bedrivs med kommunerna som huvudman är det olagligt för en kommun att anställa läkare för annat än elevhälsa. 

En aktuell rapport om patienternas säkerhet inom Örebro kommunen pekar på tydliga brister mellan kommunens sjuksköterskor och regionens läkare. Bland annat uppger sju av tio sjuksköterskor att läkare inte träffat sina patienter innan beslut om vård i livets slutskede tagits. Kanske hade många rutiner och avtal utformats och följts upp annorlunda om kommunerna haft en medicinskt ansvarig läkare? Det måste bli ett slut på förbudet att anställa läkare. Istället borde det bli lika självklart för varje kommun att ha en läkare med medicinskt ledningsansvar som det redan är för primärvård och sjukhus. 

Det bör också bli tillåtet för äldreboenden att anställa geriatriker och allmänläkare på hel- eller deltid. Det krävs stark kompetens såväl inom omvårdnad, rehabilitering och medicinsk kompetens i vardagen för de personer som lagt sin hälsa i Örebro kommuns händer. Livet ska präglas av frihet, trygghet och mänsklighet, under hela resan oavsett vem som har ansvaret.

Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L) 
Karolina Wallström (L) Kommunalråd Örebro kommun
Willhelm Sundman (L) Oppositionsråd Region Örebro län
Johanna Reimfelt (L) Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd
Henrik Johansson (L) Ledamot Vårdboendenämnden