Ta ansvar för Örebro kommuns budget!

Tommy Sjöstrand, Liberalerna Örebro kommun Ledamot Markplanerings- och exploateringsnämnden

I Örebro kommun pågår ständiga ombudgeteringar. Detta är inte bara ineffektivt och slösaktigt, det är också i strid med liberala värderingar om ansvarstagande och effektiv resursanvändning.

Som liberaler tror vi på individens frihet och ansvarstagande. Detta gäller också för kommunal verksamhet. Det är därför oacceptabelt att se hur kommunens resurser ständigt flyttas runt mellan olika projekt och budgetposter, utan att det finns någon tydlig plan eller strategi för hur dessa resurser ska användas på lång sikt.

Följden blir en ineffektiv och oplanerad verksamhet, där viktiga projekt och satsningar inte får den uppmärksamhet och de resurser de förtjänar.
Detta gynnar inte kommunens invånare, som i slutändan får betala priset för i form av försenade eller inställda projekt, högre kostnader och sämre resultat.

För att värna om liberala värderingar om ansvarstagande och effektiv resursanvändning måste Örebro kommuns politiska ledning ta ett helhetsgrepp om hur man räknar på de projekt man startar och framförallt att det finns en driftbudget för genomförda projekt.

Gamla projekt som legat sedan 2015 eller till och med ännu längre blir med tiden betydligt dyrare att genomföra och de pengarna måste tas från andra objekt eller verksamheter. Oftast sker dessa ombudgeteringar inom samma område och det är då andra planerade projekt som får stå åt sidan. Nu senast hade vi uppe på nämnden en sådan ombudgetering inom markplanerings- och exploateringsområdet.

Jag anser att det krävs en bättre strategi och planering för hur kommunens resurser ska användas på lång sikt, och en tydlig prioritering av viktiga projekt och satsningar. Detta kommer inte bara att gynna kommunens invånare, det kommer också att bidra till en mer effektiv och hållbar kommunal verksamhet.

Genom att undvika ständiga ombudgeteringar och istället fokusera på att använda resurserna på ett strategiskt sätt kan kommunen ta ett stort steg mot att uppnå sina mål och visioner för framtiden.

Som liberaler är vi övertygade om att en ansvarsfull och effektiv kommunal verksamhet är en grundförutsättning för en fri och välmående samhällsutveckling. Vi uppmanar därför Örebro kommun politiska ledning att ta detta ansvar och ta ett helhetsgrepp om de projekt man har startat, inte bara inom markplanerings- och exploateringsområdet utan för hela Örebro kommun.

Det är dags att stoppa de ständiga ombudgeteringarna och i stället fokusera på en strategisk och långsiktig planering som gynnar kommunens invånare på bästa möjliga sätt.

Tommy Sjöstrand, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Markplanerings- och exploateringsnämnden