Transportinfrastruktur ska planeras för lång sikt framåt

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro  2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad

Att bygga fel kostar alldeles för mycket. Utmaningarna att utveckla Örebro kommun är desamma oavsett vem som styr men resultatet kan skifta oerhört.

De styrande i S, C och KD tänker för kortsiktigt när det gäller hur vi bygger fram Örebro kommun och regionen i sin helhet vad avser transportinfrastruktur. Det är beklagligt att läsa de styrandes "Inspel från Örebro kommun för underlag till länsplan regional transportinfrastruktur 2022-2033". Där står: ”Vi förväntar oss att många som i dag tar bilen in till Örebro kommer cykla eller efterfråga kollektivtrafik i takt med att bilresandet, till följd av försämrad framkomlighet och/eller högre kostnader, blir mindre attraktivt.”

Detta citat är extremt olyckligt. Viljan att radikalt minska människors valfrihet är vi fullständigt emot. Örebro stad skall byggas för alla transportslag och utvecklas i rätt riktning med rätt förutsättningar och för medborgarnas behov.

När man nu dessutom försämrar kollektivtrafiken från landsbygden så hämmar ju detta intentionen i kommunens svar och gång efter annan ser vi att region och kommun, trots att dom styrs av Socialdemokrater, inte verkar tala med varandra. Att ta bort turer från landsbygden, glesa ut och förlänga avstånden mellan hållplatser samt att höja biljettpriserna ökar ju inte varken tillgängligheten eller attraktiviteten. Samtidigt väljer kommunen och regionen att skriva samverkansavtal om BRT i staden Örebro. Hur hjälper detta hela länet?

Vi har i dagsläget inte råd egentligen med något annat än att upprätthålla, eller försöka upprätthålla en god service till våra medborgare inom vårt område. Men investeringar utföres utan en tanke på att driftskostnader ökar. Deras förslag till remissvar/inspel missar helheten och idén med staden och utvecklingen. Vi menar att flertalet stora delar saknas och att de ej heller är utredda. Denna plan är ett mycket viktigt dokument som måste spegla de verkliga behoven och det anser inte vi att den gör.

Liberalerna föreslår tre huvudpunkter för en bättre och framtidssäkrad Örebro kommun:

 

  1. Bygg spår till godsjärnväg förbifart Örebro på befintlig reservat Lången. Detta ökar säkerheten och minskar bullret i tätorten samt ökar möjligheten för ökad persontrafik. Detta kan också möjliggöra en pendel med tåg från Lindesberg och Nora med stickspår. Alldeles oavsett att detta ligger på en nationell nivå så måste vi regionalt och kommunalt visa vår vilja till detta i stadens fortsatta förändring.
     
  2. Samtidigt som ovan genomförs, efter att utredningar är klara, så bör man förbereda för en ny motortrafikled på detta stråk. På så vis kan vi flytta dagens motorled E18 som kommer att byggas in mer och mer i Örebro. Fortsatt exploatering görs redan på båda sidorna längst hela stråket. Eventuellt kommande snabbjärnväg Oslo - Stockholm 2.55 kommer också påverka.
     
  3. Vi vill utreda förutsättningarna att skapa en tunnel öster om Elektroskandia genom Hjälmaren med anslutning till R51 mot Norrköpings hamn.

De styrandes kortsiktiga planer för Örebro kommun med ogenomtänkta investeringar som drar upp våra driftskostnader måste få ett slut. Hela Örebroregionen förtjänar bättre.

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro
2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad