Tre förslag från Liberalerna som gör Örebros skola bättre

Mats-Olof Liljegren (L) Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden  E-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se Tel: 070-360 19 19

Varför låter politiker så många elever i grundskolan misslyckas i Örebro kommun? Ja, den frågan ställer Sveriges skolledare och Sveriges lärare i NA 10 maj och vi i Liberalerna kan bara instämma i frågan.

Som 2:e vice ordförande i Grundskolenämnden arbetar jag med min analys och förslag till hur vi vänder utvecklingen.

Under många år har Socialdemokraterna med olika partners i kommunledningen årligen gjort neddragningar på skolan. Det finns många fina ord i styrdokument och budgetar men samtidigt mindre resurser. I senaste verksamhetsplanen sätter de som inriktningsmål att 77 procent av eleverna ska ha nått behörighet att söka till gymnasiet efter årskurs nio. Det innebär enorma kostnader och ofta personligt lidande att ta hand om dem som inte kunde komma in på gymnasiet.

Det finns många fler anledningar än resursbrist till att just Örebro kommun misslyckas med grundskolan i högre grad, cirka 10 procent högre, än riksgenomsnittet. Men låt mig gå in på tre förslag från oss i Liberalerna som kan vända utvecklingen:

1. Kunskapsfokus: Skolan är till för att utbilda barn och ungdomar. Det är det primära syftet även om fostran och andra mål också finns. Jag menar att fokus på just kunskapsutvecklingen är för dålig. Det visar sig till exempel i hur Örebro kommun använder legitimerade lärare till att göra annat än att bedriva undervisning. Ett enormt slöseri med värdefull tid. Lärarens tid ska gå till elevens kunskapsutveckling.2. Fokusera på skollagen: Skollagen ger i princip allt som behövs för att driva skolan framgångsrikt. Om jag fick styra skulle jag se till att vi fokuserade på vad skollagen säger och satsa på att uppfylla den, som exempelvis stöd i den omfattning varje elev behöver. Professionen med de legitimerade lärarna i spetsen vet vad som behöver göras. Det är inte svårare än att lyssna, kolla med skollagen och sedan agera. Just agera är det som kan vara svårt då det kräver resurser. Och på tal om resurser.3. Avsätt resurser: Visst, vi lever i tider med enorma ekonomiska påfrestningar på samhället och den egna plånboken. Det drabbar även skolan med exempelvis dyrare skolmat. Utan mer pengar blir det antingen mindre mat eller mindre av något annat. Kommunen måste jobba på flera fronter. Dels freda skolan från neddragningar, en ren prioriteringsfråga och Liberalerna gör neddragningarna inom andra områden. Sedan måste kommunen vara på tå och söka statsbidrag. Förra året missade Örebro kommun att söka 10,5 miljoner kronor. Misstag som visar att bättre rutiner och aktivt sökande kan ge ytterligare resurser. Man ska dock komma ihåg att statsbidragen endast utgör cirka åtta procent av skolans resurser. Viktiga procent såklart men så länge skolan är kommunal ligger också det absolut största ansvaret på kommunen.

Dessa tre områden är bara en liten del i hur Liberalernas skolpolitik skulle förbättra skolresultaten i Örebro kommun. I artikeln från Sveriges skolledare och Sveriges lärare räknar de upp ett antal andra punkter. Liberalerna instämmer i dem och lägger budget som prioriterar varje barns möjlighet att varje dag möta sin lärare och få undervisning och stöd efter behov.

Mats-Olof Liljegren (L)
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden