Tuffa beslut handlar också om att våga ha en vision

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Örebro Kommun står inför stora utmaningar, inte minst inom området social välfärd. Hur vi hanterar de ekonomiska utmaningarna kommer påverka kommunen både långsiktigt och kortsiktigt. Äldreomsorgen har fått stor uppmärksamhet på senare tid, vilket i sin tur bidragit till att kommunerna fått mer resurser av staten. Att Örebro kommun fått resurser från staten får inte bromsa det viktiga arbetet med bättre resursutnyttjande inom området. 

Vi behöver gemensamt ta ansvar för varandra och komma överens om vad välfärdsuppdraget består av. Behovsstyrning är viktig eftersom alla inte har samma behov och vi måste kunna ge varje individ en möjlighet att välja där det är möjligt. Vi ska ge utrymme för chefer och medarbetare närmast stödmottagaren att prioritera. Ingen människa, oavsett behov av stöd eller tid i livet, kan dock få allt. Politiken bör ta sitt ansvar och vara delaktiga i processen.  

Därför är det både förvånande och upprörande att Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna inte är villiga att ta detta ansvar. 

I en rapport som har presenterats för programnämnd social välfärd blir det tydligt att Örebro kommun har en lång väg att vandra för att få en bra kostnadsutveckling. Rapporten visar bland annat att Örebro kommun har en hög nettokostnadeffekt i jämförelse med andra kommuner inom äldreomsorgen. Med en kostnadsutveckling som inte balanseras med skatteunderlaget måste vi utreda hur brett och djupt välfärdsuppdraget ska vara. Det är oansvarigt att inom detta område låtsas som om vi inte behöver ändra modellen. Därför behöver vi på djupet gå igenom hur biståndsriktlinjer utformas för att tydligt visa på hur skattepengarna används på bästa möjliga sätt. 

Liberalerna är redo att ta ett större ansvar för framtidens äldreomsorg. Vi vågar ta tuffa beslut och peka ut en färdriktning där kvalité är i fokus. Tuffa beslut handlar inte endast om att peka på en ekonomi i balans, det handlar om att våga ha en vision för framtiden. Den visionen ska skapas tillsammans med våra medarbetare, de som är närmaste de berörda individerna. Därför är Liberalernas satsning på ökad bemanning på vård- och omsorgsboenden viktig. Därför är det viktigt att vi diskuterar att bemanningen kan behöva se olika ut beroende på vårdtyngd. Men fler medarbetare räcker inte. Vi behöver också fortsätta att höja kvalitén, genom att höja utbildningsnivå hos samtliga medarbetar. Det handlar både om små korta insatser till större och mer omfattande utbildning.

Örebro kommuns äldreomsorg behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som klarar av att skapa en vision för en bättre äldreomsorg samtidigt som skattepengar används på rätt sätt. 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd