Tvångsåtgärder på gruppboenden inom LSS och SoL

Pia Delin Delin Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Att det fortfarande förekommer tvångs- och begränsningsåtgärder inom gruppbostäder enligt LSS och SoL bekymrar mig. Socialstyrelsen och IVO har under 2021 granskat hur det ser ut med detta inom dessa boenden i riket.

 

De flesta personer med funktionsnedsättning är nöjda med det stöd som de får av kommunerna. Men detta gäller inte alla. Det finns skillnader mellan vilket stöd i sitt boende man har fått. Boende med stöd enligt SoL skattar genomgående sitt stöd något lägre än de med stöd enligt LSS. Andelen som får bestämma över saker som är viktiga för dem har ökat under de senaste åren vilket är glädjande.

 

Samtidigt förekommer det fortfarande tvångs och begränsningsåtgärder inom boenden enligt LSS. Vanligast är att man nekas självbestämmande eller att kyl och frys är låsta. Inom 80 procent av verksamheterna är detta vanligt förekommande. Under 2021 fattade IVO åtta beslut om exempelvis vite. I dessa fall har det handlat om inlåsning, fasthållning och våldsutsatthet. Trots att verksamheterna har arbetssätt för att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder förekommer det fortfarande.

 

Vi liberaler undrar därför hur det ser ut i våra verksamheter inom Örebro kommun? De besparingar som skett under åtta år kan ha skapat oro bland servicemottagarna som inneburit att en del blivit mera utåtagerande. Då gäller det att man har personal som kan hantera dessa situationer. Personal som känner servicemottagarna och kan bemöta dem på rätt sätt. Då gäller det att kunna behålla personal med dessa kompetenser och samtidigt se till att anställa personal med liknande kompetenser.

 

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande funktionsstödsnämnden