Tvångsgifte och könsstympning måste förhindras!

Tvångsgifte och könsstympning måste förhindras! Liberalerna Örebro kommun  Karolina Wallström, kommunalråd, 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen Johanna Reimfelt, talesperson i sociala välfärdsfrågor Mats-Olof Liljegren, 2:e vice ordförande Grundskolenämnden Erik Sjöberg, 2:e vice ordförande Socialnämnden

Enligt nationella kompetensteamet som drivs av länsstyrelsen i Östergötland finns det en betydande risk för att barn och ungdomar blir bortgifta under sommarlovet. Barn som förs utomlands riskerar att bli bortgifta eller att utsättas för könsstympning. Det finns också risker för pojkar som skickas på ”uppfostringsresor”- mot sin vilja. Hedersvåld är en oförlåtlig kränkning av mänskliga rättigheter och måste bekämpas med full kraft. Att förtrycka någon är en oacceptabel form av kontroll och måste mötas med nolltolerans från samhällets sida.

Hbtqi-personer är speciellt utsatta i en hederskontext eftersom det anses skamligt att inte passa in i traditionella könsroller. Det kan exempelvis handla om vem man blir kär i eller vem man själv vill vara. Också intellektuellt funktionshindrade personer utgör en speciellt utsatt grupp. Funktionshindret kan anses som en skam i familjen.

Skolan och socialtjänsten har ett stort ansvar. Skolverket formulerar sig på följande sätt ”För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver skolan arbeta både främjande och förebyggande. Skolan behöver också ha etablerade rutiner och samverka för att agera när det behövs.” Socialtjänsten ska både ge stöd och hjälp till de som utsätts för hedersvåld och förtryck. De kan också agera genom att  ansöka om utreseförbud om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Kompetensteamet lyfter att de ofta får frågor från skolor kring hur de ska agera och att de känner en oro. Det är en tydlig signal att även Örebro kommun behöver göra mer.

Vi måste inse att arbetet mot hedersvåld och förtryck haltar, och det rejält på alla nivåer. Liberalerna vill ge alla flickor och pojkar konkret information om rätten att bestämma över sina liv, sin kropp och sin sexualitet, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Liberalerna anser att Örebro kommun behöver ta ett större ansvar där vi i förebyggande syfte inför varje sommarlov arrangerar en informationskampanj om hedersrelaterat våld och förtryck. Därför vill vi ge Socialtjänsten och skolan  i uppdrag att stärka sitt samarbete kring att förebygga all form av hedersvåld och förtryck.

Det är avgörande att vi rustar barnen med kunskap om att all form av förtryck är olagligt. Barn behöver medvetandegöras  om sina rättigheter och vart de kan och ska vända sig. De ska veta att all form av förtryck är olagligt och hur förtryck faktiskt kan se ut.

Liberalerna Örebro kommun

Karolina Wallström, kommunalråd, 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Johanna Reimfelt, talesperson i sociala välfärdsfrågor
Mats-Olof Liljegren, 2:e vice ordförande Grundskolenämnden
Erik Sjöberg, 2:e vice ordförande Socialnämnden