Våld – personer med funktionsnedsättning extra utsatta

Pia Delin

Regeringen har gett MFD (Myndigheten för delaktighet) att kartlägga hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning.


Rapporten visar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld jämfört med den övriga befolkningen. Samtidigt brister samhället beträffande förebyggande av våld och stöd till dem som utsatts.


Riken för funktionsnedsatta är dubbelt så stor som för dem utan funktionsnedsättning.
Särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp är personer med intellektuell funktionsnedsättning.
För kvinnor med funktionsnedsättning finns det en ökad risk att bli utsatt för våld, även från närstående.
Även barn med funktionsnedsättning riskeras att utsättas mer än andra barn och unga.


MFD har sett hinder i arbetet med utredning och åtgärd i myndigheters, regioner och kommuners förmåga att förebygga och upptäcka våld och att ge stöd till de som drabbats. Det saknas relevant kunskap i frågan.
Det behövs ett utökat och verkningsfullt vårdsförebyggande arbete på alla samhällsnivåer. Fler aktörer borde ställa frågor och upptäcka våld. Skydds- och stödinsatser till dem som utsätts måste finnas och kunskap och metoder i arbetet mot våld mot personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas.


Jag undrar nu hur det ser ut i Örebro kommun? Har kommunen någon plan för hur man motverkar våldet och finns kunskapen? Vet de styrande partierna att det förekommer att personer boende i serviceboende är extra utsatta och vad gör man åt detta?


Pia Delin (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun