Varför sätter inte Socialdemokraterna tryggheten för den äldre och servicemottagaren först?

Belastningsregistret

Liberalerna menar att det är dags för Örebro kommun att införa krav på utdrag ur belastningsregistret. Idag utför kommunen ingen kontroll vid anställning om personen ifråga finns med i polisens registerkontroll. Något som för många borde vara en självklarhet, inte minst för att den som behöver äldreomsorg eller bor på ett LSS-boende har en högre risk att hamna i en beroendeställning. Trygghet och förtroende är avgörande för att en god omsorg ska kunna ges.

Att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret är något som alla som jobbar inom skolan måste göra, där är skollagen tydlig. Ett utdrag ska visas upp för att vara en del i att garantera trygghet för våra barn och unga. Liberalerna anser att detta resonemang inte bör vara annorlunda inom äldreomsorgen eller inom LSS. 

Inom äldreomsorgen och LSS finns inget lagstöd som garantera att alla medarbetare skall visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret för att personen ska få påbörja sin anställning. Det är upp till varje kommun eller företag att själva besluta om vilka rutiner och krav som ska gälla. Liberalerna tror att utdrag ur belastningsregistret är en viktig komponent i anställningsprocessen. Det är en självklarhet att ett utdrag inte ensamt ska ligger till grund för om personen är lämplig att anställas eller inte, utan det ska ses som en del i en helhet. 

Det finns ingen rimlighet i att det är en självklarhet att utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för att få arbeta på en skola, medan det inte finns några krav när du vill arbeta inom äldreomsorgen eller på ett LSS-boende.

Nya rutiner som innefattar uppvisning av ett utdrag ur belastningsregistret bör genast införas och det bör innefatta äldreomsorgen, LSS-boenden samt daglig verksamhet.

Johanna Reimfelt Liberalerna Örebro kommun

2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Pia Delin Liberalerna Örebro kommun

2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Erik Sjöberg Liberalerna Örebro kommun 
2:e vice ordförande Hemvårdsnämnden


Henrik Johansson Liberalerna Örebro kommun 
Ledamot Vårdboendenämnden